Manufaktur AS dan China Dongkrak Indeks Saham – VIVA