Pejabat BI Tak Tahu Bahama, Kantor Chinkara – VIVA