European Crisis, Asia Grows Six Times Faster – VIVA