Rio Pernah Punya 6.000 Lembar Saham Sarwahita – VIVA