Survey: Nazaruddin Tarnishes Democratic Party – VIVA