29-11-1947: PBB Setujui Negara Yahudi Merdeka – VIVA