5 Daerah Penyedot BBM Subsidi Terbesar 2011 – VIVA