Fahri Hamzah, dari Aktivis Kampus ke Parlemen – VIVA