Logindo Samudramakmur Berencana Stock Split Saham – VIVA