Pemerintah Klaim Naiknya Rating karena Alokasi Subsidi BBM – VIVA