Jusman Syafii Djamal: Saya Tak Terkait MA60 – VIVA