PM Shinzo Abe Menyetujui Anggaran US$812 Miliar – VIVA