Dilarang Lebaran, WNI Bakar Tahanan Australia – VIVA