Bekasi: DKI Salahi Prosedur Pembayaran Sampah – VIVA