SBY: Ahmadiyah, Pencegahan Aparat Tak Efektif – VIVA