Nazar Ditemani Rahmat Nasir dan WN Singapura – VIVA