JK: Ayo Pembaca <i>VIVAnews</i>, Vote Komodo – VIVA