"Buya Hamka Sudah Jadi Pahlawan Sejak Lama" – VIVA