UI: Banyak yang Tak Siap Wajib Jurnal Ilmiah – VIVA