Dilema Saksi 'Rumah Kaca': Abraham Samad Sahabat Saya – VIVA