Lawan Arema, Sriwijaya: Kami Sudah Sama-sama Tahu – VIVA