Feryansyah, Antara Timnas dan Gelar Sarjana – VIVA