Upaya Suryadharma Agar Aklamasi Kandas Sudah – VIVA