Rem Blong, Harley Davidson Tarik 308.000 Unit – VIVA