Nova/Vita Tumbang, Harapan Hanya Ganda Putra – VIVA