Menanti Data China, Bursa Saham Asia Melemah – VIVA