PBB: Yaman Menyetujui Dewan Transisi Rakyat – VIVA