Ahok dan Djarot Sama-sama Akui Pernah Minum Bir – VIVA