Laskar Mujahidin:Bomber Solo Eks Anggota Kami – VIVA