Jimly: Semangat Denny Bagus, Komunikasi Salah – VIVA