Anindya Bakrie: Formula Upah Buruh Sudah Tepat – VIVA