Dana Pembebasan Lahan JORR W2 Sudah Rp400 M – VIVA