Rionny Mainaky Pahami 'Penyakit Kronis' Tunggal Putri RI – VIVA