Ganjar Nilai Unsur Politis DPR Kompak Setuju Budi Gunawan – VIVA