Kisruh dengan Billy Syahputra, Kriss Hatta Makin Kaya Raya? – VIVA